راه اهن کانادا

راه اهن کانادا

راه اهن کانادا

یکی از روش های جابجایی و حمل و نقل در کشور کانادا استفاده از راه اهن میباشد.

Canadian National Railway شرکت ملی راه اهن کانادا

شرکت ملی راه اهن بزرگترین شرکت حمل‌ونقل ریلی در این کشور میباشد.

 این شرکت مالک شبکه‌ای از 32.831 کیلومتر خط آهن است و این شبکه ، کانادا ـ ایالت‌های غربی میانه و جنوبی آمریکا را تحت پوشش قرار می‌دهد .

تاریخچه شرکت ملی راه اهن کانادا:

 در سال 1918 میلادی دولت کانادا تصمیم به خریداری چندین کمپانی راه‌آهن که ورشکسته شده بودند کرد .

در 6 ژوئن 1919 با ادغام این کمپانی ها ، شرکت راه‌آهن ملی کانادا تشکیل شد.

این شرکت در سال 1995 خصوصی شد و در حال حاضر بزرگترین شرکت ترابری ریلی و همچنین از لحاظ میزان درآمد سالیانه میباشد .

طول این راه اهن حدودا  ۴۸۰۰۰ کیلو متر میباشد .

ادرس :  

دفتر مرکزی این شرکت در شهر مونترآل استان کبک قرار گرفته است .

 سهام این شرکت در بازار بورس نیویورک و بازار بورس تورنتو معامله می‌شود.

 در طول هر سال ﺑﯿﺶتر از ۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ در کانادا از راه اهن برای جابجایی استفاده میکنند .

متوسط سفر هر مسافر در سال ۳۳۲ کیلومتر میباشد .

همچنین ﺳﯿﺴﺘﻢ راه اهن ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿشتر از 300 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ را منتقل میکند .


مطالبی که به شما در کانادا کمک میکند :

اتوبوس در کانادا | رستوران های حلال کانادا


تجارت شرکت ملی راه اهن کانادا :

. ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ به کشور آﻣﺮﯾﮑﺎ روزاﻧﻪ 7/1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر میباشد و ﺗﺒﺎدل ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ

  ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی1992   ﺗﺎ 2002 ﮐﺎﻻی ﺻﺎدره ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از  72% ﺑﻪ 85%  افزایش یافته است .

. این شرکت سالانه ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ 8/1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮﯾﻠﯽ و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨد

 راه آﻫﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬمی در ﺗﺮاﻓﯿﮏ زﻣﯿﻨﯽ از ﻣﺮزﻫﺎ دارد.

تعهدات راه اهن کانادا نسبت به مسافران :

اﯾﻤﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ در کانادا میﺑﺎﺷد.

بهترین و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ و بعلاوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮاﺑﺮی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی و… را برای مسافرین فراهم میکند.

از نظر مصرف انرژی نیز بسیار کار امد میباشد .

اشتغال زایی به شکلی که ﺑﯿﺶ از  35000 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺻﻨﻌﺖ راه آﻫﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر هستند .

همچنان 60000 ﻧﻔﺮ در ﺻناﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ و مراکز ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه وﺳﺎﯾﻞ رﯾﻠﯽ مشغول هستند.


ویزاهایی که ما به شما ارائه میکنیم :

اقامتی | تحصیلی | کار

راه اهن کانادا

ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ:

 از دﯾﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و الودگی ، راه آﻫﻦ کانادا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای جدی ﺑﺮ دیگر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺮاﺑﺮی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮﺗﺮی دارد.

هرچند حجم وسیعی از ﺑﺎر زﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ راه آﻫﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اما راه آﻫﻦ ﻓﻘﻂ سه در ﺻﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﺑﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

راه آﻫﻦ توانایی این را دارد که ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ، ﯾﮏ ﺗﻦ ﺑﺎر را 168  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ.

اطلاعاتی در مورد اﻧﺠﻤﻦ رﯾﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا :

در ﺳﺎل1917   ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺸﮑﯿﻞ شده است .

وﻇﺎﯾﻒ این اﻧﺠﻤﻦ:

ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ راه آﻫﻦ در ﮐﺎﻧﺎدا  

اراﯾﻪ ﻃﺮح و پیشنهاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺰاری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ راه آﻫﻦ

انواع خطوط ریلی راه اهن در کانادا

ﮐﻼس 1: که ﺷﺎﻣﻞ CN  و CPR

ﺧﻄﻮط ﮐﻮﺗﺎه: ﺑﯿﺶ از40   ﺧﻂ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎدا

 ﻣﺴﺎﻓﺮی :ﺷﻬﺮ و ﺣﻮﻣﻪ

WCE : راه آﻫﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل – go- amt


نوشته شده توسط : سایت کارپردازان عرصه اسکان


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *