Tag - معرفی واشنگتن آمریکا

زندگی در واشنگتن آمریکا

شرایط زندگی در واشنگتن دی.سی. آمریکا

زندگی در واشنگتن آمریکا اینبار شرایط زندگی در واشنگتن آمریکا را بررسی خواهیم کرد. زندگی در واشنگتن آمریکا واشنگتن واشینگتن، دی.سی. پایتخت ایالات متحده آمریکا است. شهر واشینگتن، که به افتخار جرج واشینگتن نامگذاری شده، در ۱۷۹۱ تأسیس شد تا پایتخت جدید کشور باشد. کنگره یک دولت شهرداری را برای کل ناحیه کلمبیا پس از جنگ داخلی آمریکا تأسیس کرد. اقتصاد شهر واشنگتن دی.سی. از نظر تولید ناخالص داخلی، با حدود ۷۵ میلیارد دلار تولید سالیانه به تنهایی از قدرت اقتصادی مشابهی با کشور مراکش [...]