فرم ارزیابی اقامت کانادا

 • 1. اطلاعات متقاضی اصلی:

 • 2. اطلاعات همسر متقاضی:

 • 3. الف) اطلاعات فرزند اول:

 • ب) اطلاعات فرزند دوم:

 • 4. اطلاعات تماس متقاضی:

 • 5. اطلاعات تحصیلی متقاضی:

 • 6. اطلاعات تحصیلی همسر متقاضی:

 • 7. شغل متقاضی:

 • 8. شغل همسر متقاضی:

 • 9. الف) سطح زبان انگلیسی متقاضی:

 • ب) سطح زبان فرانسه متقاضی:

 • 10. الف) سطح زبان انگلیسی همسر متقاضی:

 • ب) سطح زبان فرانسه همسر متقاضی:

 • 11. تمایل به مهاجرت به کانادا از طریق:

 • 12. میزان کل دارایی ( شامل همه سرمایه گذاری ها ، حسابهای بانکی، املاک، غیره ):

 • 13. خویشاوند در کانادا ( باید مقیم یا شهروند کانادا باشد ):